Polska

Krakowskie szopki

Tradycja tworzenia krakowskich szopek sięga 2giej połowy XIX wieku. 

Stylowa różnorodność krakowskich zabytków dostarczała twórcom bogatego źródła inspiracji. Wykształciła się szopka w formie smukłej budowli z dominującymi wieżami. Twórcami tej oryginalnej formy byli murarze i pracownicy budowlani z przedmieść Krakowa. Sezonowość ich zawodu, sprzyjała szukaniu dodatkowych źródeł zarobku w okresie jesienno-zimowym, kiedy prace murarskie nie są prowadzone. Obecnie szopkarskie tradycje kontynuują ludzie różnych zawodów, są wśród nich architekci, inżynierowie, a nawet lekarze. Continue reading

32. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Godzina milicyjna, aresztowania, wyłączone telefony i zmilitaryzowane media. Tak wyglądała rzeczywistość w Polsce po ogłoszeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku. Zagrażały one trwałości systemu komunistycznego oraz utrzymaniu władzy przez PZPR. Continue reading

Zamieszki w Warszawie – z ostatniej chwili

Doniesienia z Polski – Marsz Niepodległości przerodził się w zamieszki
W Marszu Niepodległości na ul. Skorupki doszło do zamieszek. Podpalono dwa samochody – interweniowała policja. Na pl. Zbawiciela zamaskowani mężczyźni podpalili tęczę i strażaków, którzy próbowali gasić pożar. Z dachów… Continue reading

Tadeusz Mazowiecki – nie żyje. Miał 86 lat.

Nie żyje Ta­de­usz Ma­zo­wiec­ki – po­in­for­mo­wa­ła Ka­to­lic­ka Agen­cja In­for­ma­cyj­na. Dzia­łacz opo­zy­cyj­ny, po­li­tyk, pu­bli­cy­sta i były pre­mier miał 86 lat. Sta­no­wi­sko to objął w 1989 roku jako pierw­szy nie­ko­mu­ni­stycz­ny szef rządu.
Tadeusz Mazowiecki Tadeusz Mazowiecki Foto: Małgorzata Gendłek / Agencja Gazeta Continue reading

29 Warszawski Festiwal Filmowy. Nagroda główna dla filmu Pawła Pawlikowskiego „Ida”

Film „Ida” w re­ży­se­rii Pawła Paw­li­kow­skie­go wy­grał na 29. War­szaw­skim Fe­sti­wa­lu Fil­mo­wym. „Ida” otrzy­ma­ła głów­ną na­gro­dę – War­saw Grand Prix w Kon­kur­sie Mię­dzy­na­ro­do­wym. Obraz uho­no­ro­wa­no rów­nież Na­gro­dą Jury Eku­me­nicz­ne­go. Ce­re­mo­nia wrę­cze­nia fe­sti­wa­lo­wych na­gród od­by­ła się w so­bo­tę. Continue reading

Bliżej Polski – Gdańsk

Gdańsk to blisko półmilionowe miasto, morska stolica Polski, duży ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny, popularne centrum turystyczne. Położone nad Zatoką Gdańską, u południowych brzegów Morza Bałtyckiego, tysiącletnie hanzeatyckie miasto od stuleci pełniło kluczową rolę w wymianie towarowej między Europą północną i zachodnią a krajami Europy środkowo-wschodniej. Dzisiejszy Gdańsk jest stolicą województwa pomorskiego i ważnym ośrodkiem administracyjnym Continue reading
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

RSS Error: A feed could not be found at http://toronto.msz.gov.pl/pl/rss/kgrptorontoaktualnosci.xml. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.