Holograficzna rewolucja od Polaków

Ekrany skonstruowane przez naszych rodaków umożliwiają wyświetlanie w powietrzu interaktywnych obrazów. Co ważne nie mamy tu do czynienia z wczesnym prototypem – wyświetlacze weszły już do masowej produkcji!

Leia Display System

Leia Display System

Inspiracją do stworzenia wynalazku był słynny fragment filmu „Gwiezdne wojny”, w którym robot R2D2 wyświetla w powietrzu hologram księżniczki Lei. Dzięki Leia Display System tego typu sceny przestaną być domeną gatunku science fiction – wkroczą do naszego życia.

Leia Display System

Leia Display System

Ekra­ny Leia Di­splay Sys­tem po­tra­fią po­ka­zy­wać w po­wie­trzu dwu­wy­mia­ro­wy, ko­lo­ro­wy i wy­raź­ny obraz. Sprzęt ba­zu­je na ist­nie­ją­cej już od ja­kie­goś czasu me­to­dzie pro­jek­cji ob­ra­zu na war­stwie pary wod­nej, ale znacz­nie ją udo­sko­na­la: – Two­rząc urzą­dze­nie, za­le­ża­ło nam na tym, aby wiąz­ka mgły była jak naj­cień­sza i la­mi­nar­na (nie­skłę­bio­na) na moż­li­wie naj­dłuż­szym dy­stan­sie. W ta­kiej po­sta­ci po­zo­sta­je ona nie­mal nie­wi­docz­na i jed­no­cze­śnie świet­nie od­da­je nawet naj­mniej­sze de­ta­le ob­ra­zu – tłu­ma­czy Da­niel Sku­te­la, głów­ny kon­struk­tor LDS.

Możliwości wykorzystania technologii są wręcz nieograniczone, zwłaszcza że ekrany reagują również na dotyk. Być może zobaczymy je niedługo w centrach handlowych, na koncertach, pokazach mody czy wydarzeniach sportowych. W tym przypadku jednak najbardziej na wyobraźnię działają nie suche wyliczanki, a wizualny przykład zastosowania:

Leia Display System

Leia Display System

 

Ekrany dostępne są w sprzedaży w dwóch wersjach. Jedna z nich potrafi wyświetlać obraz o wymiarach 95 cm x 65 cm, a druga aż 3 m x 2,5 m.

 

 

Marek Korlak

 

 

 

Napisane przez: Redakcja

Redakcja

Przeglad.ca
WIADOMOŚCI – CIEKAWOSTKI – KULTURA
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

XX wiek przyniósł światu niewyobrażalne cierpienie i śmierć setek milionów ludzi – zamordowanych w i ...

Życzenia świąteczno-noworoczne od Konsula Generalnego Krzysztofa Grzelczyka i pracowników Konsulatu. ...

Dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP w Toronto, w styczniu 2020 r. w ramach festiwalu DesignTO ...

Konsul Generalny RP, Krzysztof Grzelczyk podczas wizyty w Winnipeg wręczył odznaczenia państwowe prz ...

12 grudnia w Konsulacie Generalnym RP w Toronto odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe z Polonią. ...

Konsulat Generalny RP w Toronto wspólnie z London Public Library zapraszają Państwa na projekcję fil ...